ثبت برند در عراق

ثبت برند در عراق به لحاظ قانونی مانع تقلبات و از بین رفتن زحمات چند ساله شرکت‌ها می‌گردد.

ثبت برند در عراق موجب انحصار در فروش تولیدات شرکت‌ها در عراق می‌گردد.

تبلیغات در عراق غالبا با ارائه مدارک ثبت برند امکان پذیر می‌باشد.

ثبت برند در عراق موجب جلب اعتماد عراقی‌ها به محصولات عرضه شده می‌گردد.

تلاش نمایندگی‌های شما در عراق با تغییر آنها در بازار عراق به نام برند شما باقی خواهد ماند.